ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας  με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.»  ,

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται  οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. », σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στην Καβάλα, οδός Ομονοίας 77 , του ομώνυμου Δήμου , την 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

Θέματα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ορίζονται :

 

  1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 1/1/2016 –  31ης Δεκεμβρίου 2016.
  2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως και έγκρισή των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πεπραγμένων κατά την χρήση 2016.
  4. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης του 2016.
  5. Λοιπά θέματα.

 

 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει  να καταθέσουν  τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των στην εταιρεία ή να καταθέσουν  τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Καβάλα , 10 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ακριβές αντίγραφο προσκλήσεως των Μετόχων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φαρές Μπακίρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση